Fuculty Staff
谷野先生

Professor
Keiji Tanino, Ph. D.

Tel: 011-706-2705; Fax: 011-706-4920
E-mail: ktanino AT sci.hokudai.ac.jp

〜Profile〜
 1985 BS, Department of Chemistry, Tokyo Institute of
   Technology
 1987 MS, Department of Chemistry, Tokyo Institute of
   Technology
 1989 Assistant Professor, Department of Chemistry, Tokyo
   Institute of Technology
 1994 Ph.D., Department of Chemistry, Tokyo Institute of
   Technology (Prof. Isao Kuwajima)
 1998 Assistant Professor, Division of Chemistry, Hokkaido
   University
 1999 Associate Professor, Division of Chemistry, Hokkaido
   University
 2006 Professor,Faculty of Science, Hokkaido University

鈴木先生

Associate Professor
Takahiro Suzuki, Ph. D.

Tel: 011-706-2703; Fax: 011-706-4920
E-mail: takahiro-suzuki AT sci.hokudai.ac.jp 【Publication list

〜Profile〜
 2000 BS, Division of Science and Engineering, Waseda
   University
 2002 MS, Division of Science and Engineering, Waseda
   University
 2005 Ph.D., Division of Science and Engineering, Waseda
   University (Prof. Masahisa Nakada)
 2003 Research Assosiate, Waseda University
 2005 Visiting Research Associatet, Waseda University
 2006 Research Associate, The Scripps Research Institute
 2007 Research Fellow, Institute of Chem and Eng Sci
   (Singapore)
 2008 Postdoctral Research Associate, Tokyo University of
   Science
 2009 Assistant Professor, Tokyo University of Science
 2013 Assistant Professor, Waseda University
 2014 Associate Professor, Faculty of Science, Hokkaido
   University

池内先生

Assistant Professor
Kazutada Ikeuchi, Ph. D

Tel: 011-706-2716; Fax: 011-706-4920
E-mail: ikeuchi AT sci.hokudai.ac.jp 【Publication list

〜Profile〜
2008 BS, School of Pharmaceutical Science, University of
  Shizuoka
2010 MS, Graduated School of Pharmaceutical Science,
  University of Shizuoka
2013 Ph.D., Graduated School of Pharmaceutical Science,
  University of Shizuoka (Prof. Toshiyuki Kan)
2013 Research Associate, School of Pharmaceutical Science,
  University of Shizuoka (Prof. Toshiyuki Kan)
2014 Postdoctoral Associate, Department of Chemistry,
  Colorado State University (Prof. Robert M. Williams)
2015 Assistant Professor, School of Science and Technology,
  Kwansei Gakuin University
2018 Assistant Professor, Faculty of Science, Hokkaido
  University

Students

 2017 lab trip in Tokachi
講座旅行2017

メンバー
D3 Ryusei Ito Taku Okada Daisuke Domon
Kosaku Horiguchi
D2 Hideomi Yamaga
D1 Kazuto Sato
M2 Shoko Uda Yukino Okamoto Hiroki Saito
Takamune Yanagisawa Yuki Yukutake Yanxia Huang
M1 Wataru Ikeda Ryota Ogura Kosuke Kato
Shoya Tanaka Takesi Koyama
B4 Takuya Itabashi Yuka Takeda Yuko Tunoda
Rika Nagahama Ryo Fujii